மே 24, 2024
டிசம்பர் மாதத்தில் சென்னையில் மின் கணக்கீடு செய்யப்படாது – அதிகாரப்பூர்வ வார்த்தைகள்

டிசம்பர் மாதத்தில் சென்னையில் மின் கணக்கீடு செய்யப்படாது – அதிகாரப்பூர்வ வார்த்தைகள்

டிசம்பர் மாதத்தில் சென்னையில் நேரடியாக மின் கணக்கீடு எடுக்கப்படாது என்ற அறிவித்துள்ளது தமிழக அரசு. மின் கட்டணம் அதிகரிக்கும் அளவில் வசூலிக்கப்படுகிறது மற்றும் மின் சார வாரியம் பயன்படுத்துகிறது டாரீஃப் ரேட்டுகளை மதிப்படுத்துகின்றது. மின் கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான அந்த வகையில் முறையே அதிகரிக்கின்றது. இதனால் பெரும் பயனாளர்கள் மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர். இவர்கள் வீட்டில் மின் கணக்கீடு செய்ய விரும்புகின்றனர். இதை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செய்யலாம். அவர்கள் எவ்வளவு மின் பயன்படுத்த விரும்புகின்றனர் என்பதை எதிர்பார்க்க வேண்டும். இந்த நிலையில் அக்டோபர் மாதம் வீடுகளில் மின் கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் டிசம்பர் மாதம் மின் கட்டண கணக்கீடு செய்ய வேண்டும். மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் மின் மழை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் தண்ணீர் அளித்து விட்டுள்ளது. இதைத் தீர்க்க மாட்டோர் வாகனங்கள் பயன்படுத்துகின்றன. இன்னும் மாளவில்லை என்று பதில் வராது.

இந்த மாதத்தில் சென்னையில் மின் கணக்கீடு செய்யப்படாது என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. மின் கட்டணம் அதிகரிக்கின்றது மற்றும் மின் சார வாரியம் பயன்படுத்துகிறது டாரீஃப் ரேட்டுகளை மதிப்படுத்துகின்றது. மின் கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான அந்த வகையில் முறையே அதிகரிக்கின்றது. இதனால் பெரும் பயனாளர்கள் மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர். இவர்கள் வீட்டில் மின் கணக்கீடு செய்ய விரும்புகின்றனர். இதை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செய்யலாம். அவர்கள் எவ்வளவு மின் பயன்படுத்த விரும்புகின்றனர் என்பதை எதிர்பார்க்க வேண்டும். இந்த நிலையில் அக்டோபர் மாதம் வீடுகளில் மின் கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் டிசம்பர் மாதம் மின் கட்டண கணக்கீடு செய்ய வேண்டும். மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் மின் மழை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் தண்ணீர் அளித்து விட்டுள்ளது. இதைத் தீர்க்க மாட்டோர் வாகனங்கள் பயன்படுத்துகின்றன. இன்னும் மாளவில்லை என்று பதில் வராது.